Зохистой татварын хэмжээ, судалгаа

Төслийн нэр:

Зохистой татварын хэмжээ, судалгаа

Санхүүжүүлэгч:

Australian Aid

Хэрэгжүүлэгч:

Adam Smith International

Зохистой татварын хэмжээ, судалгаа

Эрдэс баялгийн салбарын өсөлтийг дэмжих зорилгоор олон улсад  татварын үр нөлөөтэй хувь хэмжээг тооцоолон гаргадаг. Ингэхдээ мөрдөгдөж буй татварын хэмжээ, АМНАТ, элэгдэл хорогдлын хэмжээ,  тухайн орны эрсдэл, эзэмшилийн зохицуулалт, дотоодын зардал зэрэгт үндэслэн, загварчлал боловсруулдаг. Энэ судалгааны төсөл нь Монгол улс өрсөлдөх чадвараа дээшлүүлэхэд анхаарч буйг олон улсын хөрөнгө оруулагчдад харуулна. Монгол улсын Засгийн газар КОВИД-19 цар тахлаас үүдэн гарах эдийн засийн хүндрэлийг даван туулах, салбарын өсөлтөд анхааран ажиллаж буй энэ үед тус судалгаа хувь нэмрээ оруулна гэж үзэж байна.

Төсөлүүд