Нягтлан бодох бүртгэлийн стандарт

Төслийн нэр:

Нягтлан бодох бүртгэлийн стандарт

Санхүүжүүлэгч:

Australian Aid

Хэрэгжүүлэгч:

Adam Smith International

Нягтлан бодох бүртгэлийн стандарт

Уул уурхайн компаниуд уурхайн хаалт болон нөхөн сэргээлтийн сан үүсгэж, түүнийгээ Сангийн яамнаас баталсан стандартын дагуу санхүүгийн тайландаа тусгах үүрэгтэй байдаг.  2016 онд батлагдсан уурхайн хаалт, нөхөн сэргээлтийн стандарттай холбоотой хэсэгт заавар боловсруулах хэрэгцээ тулгараад байна. Заавар боловсруулж хэрэгжүүлснээр Монголын уул уурхайн компаниуд үндэсний болон олон улсын стандартад нийцсэн тайлан боловсруулж,  ил тод, хариуцлагатай уул уурхай хөгжүүлэх нөхцөл бүрдэнэ.        

Төсөлүүд