Sep 08, 2020

2019-2020 онд боловсруулсан судалгаа тайлангууд

Гарчиг тус бүр дээр дарж, төслөөс гаргасан дэлгэрэнгүй судалгаа, тайлангийн материалтай танилцаарай.

Ашигт малтмалын хөрөнгийн үнэлгээний тайлан, МОНВАЛ кодексийн чиглэлээр дараах тайлан, илтгэл бэлтгэн гаргалаа.
1. Олон улсын хөрөнгийн үнэлгээний кодекс танилцуулах илтгэл Англи болон Монгол хэл дээр;
2. IMVAL Загвар болон Олон улсын кодын харьцуулалт Англи болон Монгол хэл дээр;
3. IMVAL Загвар Англи болон Монгол хэл дээр;
4. Ашигт малтмалын хөрөнгийн үнэлгээний үндэсний кодекс нэвтрүүлэхтэй холбоотой эрх зүйн орчны судалгаа Монгол хэл дээр;
5. Монголын эрдэс баялгийн хөрөнгийн үнэлгээний МОНВАЛ кодекс.

Техник, эдийн засгийн үндэслэл (ТЭЗҮ) боловсруулах, түүнийг хүлээн авах журам хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх төслөөс дараах тайлан, судалгаануудыг бэлтгэн гаргалаа. Үүнд:
1. ТЭЗҮ боловсруулах олон улсын стандарт Монгол болон Англи хэлээр;
2. ТЭЗҮ шинэчлэх ажлын хэсэгт танилцуулах саналын төсөл Монгол болон Англи хэлээр;
3. ТЭЗҮ хүлээн авах журмыг өөрчлөн шинэчлэх үзэл баримтлал Монгол болон Англи хэлээр;
4. Уул уурхайн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө Австралийн жишээ Монгол болон Англи хэлээр;
5. Хууль тогтоомжийн хийдлийн судалгааны тайлан Монгол болон Англи хэлээр. 

Нүүрсний давхаргын метан хийн зохицуулалттай холбоотой Австралийн хууль, эрх зүйн орчин, харьцуулсан судалгаа, тайлан мөн гаргалаа. Үүнд,
1. Нүүрсний давхаргын метан хий болон бусад ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл бүхий талбайн давхцалтай холбоотой эрх зүйн зохицуулалтын харьцуулсан судалгаа: Англи болон Монгол хэлээр;
2. Монголын нүүрсний давхаргын метан хий, татварын зохицуулалтын харьцуулсан үнэлгээ: Англи болон Монгол хэлээр;
3. "Монголын нүүрсний давхаргын метан хий, татварын горимын харьцуулсан үнэлгээ" илтгэл танилцуулга: Англи болон Монгол хэлээр.

2020-2021 онд бэлтгэн гаргасан судалгаа, тайланг энэ холбоосоор орж үзнэ үү: https://www.amep.mn/news-detail/31?lang_id=1
 
 

Санал болгох